Statut Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej

Statut Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej

18 marca 2020 Wyłączono przez mszmidt
Share Button

STATUT STOWARZYSZENIA RODZIN KATOLICKICH ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ W KATOWICACH

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.

Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę „Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej”, zwane w dalszym ciągu Stowarzyszeniem.

§ 2.

Stowarzyszenie jest organizacją społeczną działającą w ramach państwowych przepisów o stowarzyszeniach, a w szczególności w oparciu o art. 33 i art. 35 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1169). Skupia ono osoby wyznania rzymsko-katolickiego, uznające naukę Kościoła Katolickiego za swoją i służące szczególnie propagowaniu zasad dotyczących małżeństwa i rodziny.

§ 3.

Stowarzyszenie prowadzi działalność w łączności z Kościołem hierarchicznym. Dla zabezpieczenia tej łączności Stowarzyszenie posiada asystenta i opiekunów duchowych spośród kapłanów pełniących posługę w diecezji. Asystent Kościelny Stowarzyszenia jest wyznaczany przez Arcybiskupa Katowickiego.

§ 4.

Terenem działania Stowarzyszenia jest Archidiecezja Katowicka w swoich terytorialnych granicach. Siedzibą władz zwierzchnich są Katowice.

§ 5.

Stowarzyszenie może powoływać oddziały terenowe oraz może współdziałać i współpracować z innymi organizacjami, instytucjami, jednostkami, ośrodkami i osobami w realizacji zadań statutowych. Z uwagi na cele Stowarzyszenia współpracuje ono w naturalny sposób z parafiami. Jego działalność jest niezależna od istniejących struktur diecezjalnego, dekanalnego i parafialnego duszpasterstwa małżeństw i rodzin, ani ich nie zastępuje.

§ 6.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i używa pieczęci okrągłej z napisem: „Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej”.

 

Rozdział II
Cele, zadania i środki działania

§ 7.

Celem Stowarzyszenia jest oddziaływanie na życie małżeńskie i rodzinne zgodnie z etyką katolicką oraz wspieranie członków Stowarzyszenia w ich życiu małżeńskim i rodzinnym.

§ 8.

Do zadań Stowarzyszenia należy:
1) podnoszenie i pogłębianie kultury życia małżeńskiego i rodzinnego;
2) troska o zachowanie życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci i o właściwe warunki jego rozwoju;
3) praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży;
4) podejmowanie inicjatyw politycznych, społecznych i gospodarczych, mających na celu wszechstronną pomoc rodzinie.

§ 9.

1. Stowarzyszenie realizuje swoje zadania i cele poprzez:
1) reprezentowanie interesów rodzin katolickich wobec władz publicznych;
2) organizowanie pomocy moralnej, materialnej i prawnej rodzinom, samotnym matkom, rodzinom wielodzietnym oraz rodzinom zagrożonym przez współczesne choroby społeczne;
3) organizowanie prelekcji, sympozjów, zgrupowań formacyjnych i innych form działalności mających na celu podnoszenie kultury życia małżeństwa i rodziny;
4) wspieranie katolickich poradni rodzinnych oraz organizowanie szkół rodzenia i kursów podnoszących świadomość odpowiedzialności za rodzinę;
5) prowadzenie działalności naukowej, wydawniczej i kolportażowej;
6) prowadzenie szkół i przedszkoli;
7) organizowanie sekcji i kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży;
8) organizowanie obozów, kolonii dla dzieci oraz wczasów dla rodzin;
9) organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych i rekreacyjnych;
10) współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami działającymi na rzecz rodziny;
11) tworzenie agend gospodarczych umożliwiających prowadzenie działalności podstawowej.
2. Działalność statutowa Stowarzyszenia może być odpłatna lub nieodpłatna w granicach i na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
3. Rodzaj i zakres działalności pożytku publicznego prowadzonej przez Stowarzyszenie według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) zamieszczono poniżej w formie tabeli:

Rozdział III
Członkostwo, prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia

§ 10.

Stowarzyszenie tworzą członkowie: 1. zwyczajni, 2. wspierający, 3. honorowi.

§ 11.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia, zwanym dalej członkiem Stowarzyszenia, może zostać katolik świecki będący osobą pełnoletnią, mający pełną zdolność do czynności prawnych, dający gwarancję realizacji celów i zadań Stowarzyszenia przez właściwą postawę moralną i aktywność prowadzoną zgodnie ze statutem, regulaminami i uchwałami władz Stowarzyszenia.

§ 12.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być osoba fizyczna lub prawna deklarująca poparcie celów i zadań Stowarzyszenia oraz pomoc w ich realizowaniu. Do członków wspierających Stowarzyszenia odnoszą się wymagania określone w § 11.

§ 13.

Członkowie założyciele Stowarzyszenia stają się osobami stowarzyszonymi po zarejestrowaniu Stowarzyszenia.

§ 14.

1. Członków do Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji kandydata poręczonej przez dwie osoby wprowadzające, będące członkami Stowarzyszenia.
2. Deklaracja może zostać złożona za pośrednictwem Zarządu Koła lub bezpośrednio do Zarządu Głównego.
3. Uchwała o przyjęciu podejmowana jest w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

§ 15.

Członek wspierający nie będący osobą fizyczną w pracach Stowarzyszenia reprezentowany jest przez upoważnionego przez niego przedstawiciela.

§ 16.

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna szczególnie zasłużona dla realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 17.

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:
1) korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego;
2) udziału w pracach Stowarzyszenia;
3) zgłaszania wniosków i propozycji do władz Stowarzyszenia;
4) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia;
5) udzielania rekomendacji dla kandydatów;
6) posiadania legitymacji i znaczka Stowarzyszenia.

§ 18.

Postanowienia §17 pkt. 2, 3, 4, 5, 6 mają odpowiednie zastosowanie do członków honorowych, którzy są ponadto zwolnieni od płacenia składek statutowych.

§ 19.

Członkowie Stowarzyszenia moją obowiązek:
1) aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia;
2) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia;
3) dbania o autorytet Stowarzyszenia i dawanie dobrego świadectwa;
4) regularnego opłacania składek statutowych i wykonywania świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

§ 20.

1. Za nieprzestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz przez członka Stowarzyszenia Zarząd Koła Parafialnego ma prawo do udzielania upomnienia. Od decyzji Zarządu Koła Parafialnego członek Stowarzyszenia może odwołać się do Komisji Pojednawczo-Dyscyplinarnej w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
2. W przypadku, gdy Zarząd Koła Parafialnego uzna wyżej wymienioną karę za niewystarczającą przekazuje sprawę do rozpoznania przez Zarząd Główny, który może ją przekazywać do rozstrzygnięcia przez Komisję Pojednawczo-Dyscyplinarną.
3. Komisja Pojednawczo-Dyscyplinarna może wymierzać kary wyszczególnione w § 44 statutu.

§ 21.

1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:
a) pisemnej rezygnacji z członkostwa,
b) śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,
c) likwidacji członka będącego osobą prawną,
d) wykluczenia.
2. Wykluczenie członka następuje w przypadku:
a) nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 12 miesięcy,
b) postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem,
c) postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w jego dobre imię,
d) działania na szkodę Kościoła Katolickiego,
e) wskazanym w § 44.
3. O wykluczeniu decyduje odpowiednio Zarząd Główny lub Komisja Pojednawczo-Dyscyplinarna w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały umożliwia się członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały niezwłocznie powiadamia się pisemnie zainteresowanego.
4. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ust. 1 pkt a)-c) stwierdza Zarząd w formie uchwały, przepis ustępu 3 stosuje się odpowiednio.
5. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 3 i 4 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

Rozdział IV
Struktura, władze Stowarzyszenia i ich kompetencje

§ 22.

1. Struktura organizacyjna Stowarzyszenia oparta jest na strukturze administracyjnej Archidiecezji Katowickiej.
2. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Stowarzyszenia;
2) Zarząd Główny Stowarzyszenia;
3) Prezydium Zarządu Głównego;
4) Główna Komisja Rewizyjna;
5) Komisja Pojednawczo-Dyscyplinarna.
3. Władzami Stowarzyszenia w parafii są:
1) Zebranie Koła Parafialnego.
2) Zarząd Koła Parafialnego.

§ 23.

1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata. W razie zmniejszenia się składu danego organu w trakcie kadencji możliwe jest dokooptowanie nowych osób, jednakże liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 2/5 liczby składu z wyboru.
2. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają jawnie zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
3. Uchwały w sprawie członkostwa we władzach Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu tajnym.

§ 24.

Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Główny Stowarzyszenia raz w roku jako Zebranie sprawozdawcze lub sprawozdawczo-wyborcze po zakończeniu kadencji władz naczelnych Stowarzyszenia.

§ 25.

Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwoływane przez Zarząd Główny Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia, na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej lub na żądanie 1/3 liczby osób stowarzyszonych, nie później niż w terminie sześciu tygodni od daty podjęcia uchwały. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 26.

1. Termin Walnego Zebrania oraz miejsce i porządek obrad podawany jest w zawiadomieniu wysłanym do prezesów Kół Parafialnych oraz opublikowanym na stronie internetowej Stowarzyszenia, z co najmniej czternastodniowym wyprzedzeniem, przy czym podaje się pierwszy termin rozpoczęcia obrad oraz drugi termin o pół godziny późniejszy od pierwszego.
2. Dopuszczalne jest przesłanie zawiadomienia za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na adres Przewodniczącego odpowiedniego Koła Parafialnego.

§ 27.

1. W Walnym Zebraniu biorą udział wszystkie osoby należące do Stowarzyszenia.
2. W przypadku przekroczenia liczby 100 członków, udział biorą delegaci wybrani z poszczególnych Kół Parafialnych według zasad uchwalonych przez Zarząd Główny Stowarzyszenia, z tym że Koło musi mieć przynajmniej jednego delegata.
3. Mandat delegata mają ponadto członkowie naczelnych władz Stowarzyszenia: Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Komisji Pojednawczo-Dyscyplinarnej.
4. Mandat delegata jest ważny w okresie całej kadencji władz Stowarzyszenia, a w uzasadnionym przypadku Koło może dokonać wyboru innego delegata.

§ 28.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1) uchwalenie zmian statutu lub nowego statutu;
2) wybór Prezesa Stowarzyszenia;
3) ustalanie liczebności oraz wybór członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Komisji Pojednawczo-Dyscyplinarnej;
4) uchwalenie głównych kierunków i podstawowych wytycznych działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia;
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Głównego Stowarzyszenia, Głównej Komisji Rewizyjnej i Komisji Pojednawczo-Dyscyplinarnej oraz decydowanie o absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego;
6) rozpatrywanie wniosków i propozycji zgłoszonych przez organa władz Stowarzyszenia oraz członków Stowarzyszenia;
7) uchylanie uchwał Zarządu Głównego sprzecznych ze statutem na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Stowarzyszenia;
8) ustalanie wysokości wpisowego i wysokości składek członkowskich;
9) podejmowanie uchwał związanych z rozwiązaniem się Stowarzyszenia i sprawami likwidacyjnymi majątku;
10) podejmowanie uchwał w sprawach innych wymagających decyzji Walnego Zebrania.

§ 29.

1. Walne Zebranie rozpoczęte w pierwszym terminie jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 50% uprawnionych do udziału z prawem do głosowania.
2. Walne Zebranie rozpoczęte w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał niezależnie od liczby obecnych uprawnionych do głosowania.

§ 30.

Wyboru członków władz Stowarzyszenia dokonuje Walne Zebranie w oparciu o następujące zasady:
a) wybór następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów;
b) głosowanie jest tajne;
c) głosuje się na poszczególnych kandydatów;
d) Członkami władz Stowarzyszenia zostają kandydaci, którzy w wyniku głosowania, na liście ułożonej według ilości uzyskanych głosów, znajdują się na miejscach od pierwszego do miejsca odpowiadającego ilości miejsc mandatowych, za wyjątkiem wyboru Prezesa Stowarzyszenia, którego wybór następuje bezwzględną większością głosów.

§ 31.

Zarząd Główny Stowarzyszenia kieruje jego pracą i odpowiada za swą działalność przed Walnym Zebraniem. Przewodniczącym Zarządu jest Prezes Stowarzyszenia.

§ 32.

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 9-25 członków wybranych na Walnym Zebraniu.
2. Członkowie Zarządu Głównego nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 33.

1. W skład Prezydium wchodzą: Prezes, Wiceprezes ds. organizacyjnych, Wiceprezes ds. programowych, Sekretarz, Skarbnik i członkowie w liczbie uchwalonej przez Zarząd.
2. Prezydium Zarząd powołuje na pierwszym posiedzeniu z grona członków Zarządu.
3. Zarząd może zmienić podział funkcji z ust. 1, za wyjątkiem powierzenia funkcji Prezesa (§ 28. pkt. 2).

§ 34.

1. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Posiedzenia Prezydium odbywają się przynajmniej raz w miesiącu.
2. Posiedzenia Zarządu Głównego lub Prezydium zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub w terminie 14 dni na wniosek, co najmniej 1/3 członków Zarządu Głównego lub na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub Komisji Pojednawczo-Dyscyplinarnej.
3. Pierwsze posiedzenie Zarządu Głównego nowej kadencji zwołuje Prezes w terminie 14 dni od dnia zakończenia Walnego Zebrania.

§ 35.

Do zakresu działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia należy w szczególności:
1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania;
2) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;
3) przyjmowanie nowych członków do Stowarzyszenia;
4) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
5) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia;
6) uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia;
7) podejmowanie uchwał w przedmiocie przyjęcia zapisów i darowizn oraz w przedmiocie kupna, sprzedaży, zamiany i obciążania nieruchomości;
8) powoływanie i likwidowanie Kół Parafialnych i sekcji, sprawowanie nadzoru nad ich działalnością, uchwalanie ich regulaminów;
9) zawieszanie w czynnościach Zarządów Kół Parafialnych z powodu ich działalności sprzecznej ze Statutem;
10) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych;
11) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Stowarzyszenia;
12) składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Stowarzyszenia;
13) uchwalanie zasad wyboru delegatów na Walne Zebranie;
14) nadawanie lub pozbawienie godności członka honorowego;
15) wykluczanie ze Stowarzyszenia.

§ 36.

Zarząd Główny Stowarzyszenia uchwala regulamin ustalający jego organizację i tryb pracy.

§ 37.

Prezydium Zarządu jest władzą wykonawczą Zarządu Głównego Stowarzyszenia. Do zakresu działania Prezydium należy:
1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania i Zarządu Głównego Stowarzyszenia;
2) kierowanie w oparciu o ustalone plany działalnością Stowarzyszenia;
3) opracowywanie projektów – planów działalności, sprawozdań, wniosków i regulaminów oraz wydawanie wszelkich instrukcji wewnętrznych;
4) zaciąganie zobowiązań, zawieranie umów oraz udzielanie wszelkiego rodzaju pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia;
5) ustalanie wysokości płac pracownikom etatowym Stowarzyszenia;
6) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
7) składanie sprawozdań z wykonanych prac na posiedzeniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia;
8) powoływanie w miarę potrzeb zespołów roboczych spośród członków Stowarzyszenia;
9) wydawanie legitymacji i znaczków Stowarzyszenia.

§ 38.

Uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia oraz Prezydium podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy jego członków.

§ 39.

Oświadczenia i akty prawne, zobowiązania finansowe i majątkowe podpisują w imieniu Stowarzyszenia łącznie: Prezes z Sekretarzem, względnie ze Skarbnikiem. W razie niemożliwości podejmowania działań przez Prezesa, w jego imieniu działa Wiceprezes ds. organizacyjnych lub na podstawie upoważnienia Prezesa inni członkowie Prezydium.

§ 40.

1. Główna Komisja Rewizyjna, w składzie 3 do 5 członków wybranych na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia, jest organem kontrolującym działalność Stowarzyszenia.
2. Członkami Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby:
a) będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
3. Wybranie do składu Komisji osoby wbrew postanowieniom ust. 2 jest nieważne. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 2 w trakcie kadencji Komisji jest równoznaczne z pisemną rezygnacją członka Komisji, którego okoliczność ta dotyczy.
4. Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.

§ 41.

Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia, a szczególnie gospodarki finansowej Stowarzyszenia i przedstawienie Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia wniosków pokontrolnych:
2) rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów powstałych na tle działalności gospodarczej Stowarzyszenia;
3) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i stawianie wniosków o udzielenie lub odmowę absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia,
4) uchwalanie regulaminu ustalającego tryb pracy Komisji.

§ 42.

Komisja Pojednawczo-Dyscyplinarna składa się z 3 członków wybranych na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Pojednawczo-Dyscyplinarna konstytuuje się, wybierając spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. Komisja orzeka w co najmniej 2-osobowym składzie.

§ 43.

Do zadań Komisji Pojednawczo-Dyscyplinarnej należy:
1) rozstrzyganie odwołań od decyzji Zarządów Kół Parafialnych dotyczących sankcji za nieprzestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz przez członków Stowarzyszenia;
2) rozpatrywanie wniosków dotyczących ukarania członków Stowarzyszenia skierowanych do niej przez Zarząd Główny,
3) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia w sprawach naruszeń dotyczących zasad współżycia koleżeńskiego i autorytetu Stowarzyszenia;
4) składanie na Walnym Zebraniu sprawozdań z działalności Komisji Pojednawczo-Dyscyplinarnej,
5) uchwalanie regulaminu ustalającego tryb pracy Komisji.

§ 44.

1. Komisja Pojednawczo-Dyscyplinarna może wymierzać następujące kary:
1) upomnienie,
2) nagana,
3) zawieszenie w wykonywaniu funkcji we władzach Stowarzyszenia na okres od 3 miesięcy do 2 lat,
4) zawieszenie w prawach członka Stowarzyszenia na okres od 3 miesięcy do 2 lat,
5) wykluczenie ze Stowarzyszenia.
2. Od decyzji Komisji Pojednawczo-Dyscyplinarnej przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

§ 45.

1. Koła Parafialne Stowarzyszenia powstają w przypadku zrzeszenia się co najmniej 6 osób. Możliwy jest w nich udział również osób spoza danej parafii.
2. Utworzenie Koła następuje uchwałą Zarządu Głównego. Zarząd Główny powierza wskazanemu w uchwale członkowi – założycielowi pełnienie obowiązku tymczasowego Przewodniczącego tej jednostki, która najpóźniej w ciągu 3 miesięcy wybiera swoje statutowe władze.
3. O powstaniu Koła Parafialnego jego Zarząd informuje właściwego Proboszcza, łącznie z prośbą o wyznaczenie opiekuna duchowego Koła.
4. Spotkania Koła Parafialnego w pomieszczeniach parafialnych wymagają uzgodnienia z Proboszczem lub Administratorem Parafii.

§ 46.

Władzami Koła Parafialnego jest Zebranie Koła Parafialnego i Zarząd Koła Parafialnego. W skład Zarządu wchodzi Przewodniczący, Sekretarz, Skarbnik oraz Kierownicy działających w ramach Koła sekcji.

§ 47.

1. Spotkania członków Koła odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Posiedzenie Zarządu Koła odbywają się co najmniej raz w miesiącu.
2. Zebranie Koła odbywa się przynajmniej raz w roku.

§ 48.

Do kompetencji Zebrania Koła Parafialnego należy:
1) wybór i odwołanie Przewodniczącego Koła oraz członków Zarządu Parafialnego;
2) uchwalanie planu pracy i kierunków działalności na terenie parafii zgodnie ze statutem i uchwałami władz Stowarzyszenia;
3) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Koła Parafialnego oraz decydowanie o absolutorium dla ustępującego Zarządu Koła Parafialnego;
4) podejmowanie uchwał i postanowień w sprawach będących przedmiotem obrad Zebrania,
5) wybór i odwołanie delegatów na Walne Zebranie Stowarzyszenia.

§ 49.

Do kompetencji Zarządu Koła Parafialnego należy:
1) organizowanie działalności i kierowanie bieżącą pracą Koła Parafialnego;
2) realizowanie zadań statutowych zawartych w § 8;
3) wykonywanie uchwał i postanowień władz Stowarzyszenia;
4) zgłaszanie wniosków do Zarządu Głównego w sprawach przyjęcia osób do Stowarzyszenia;
5) regularne przekazywanie do Zarządu dochodów Koła w wysokości uchwalonej na Walnym Zebraniu;
6) składanie sprawozdań z działalności Koła za miniony rok pracy Zarządowi Głównemu w grudniu każdego roku;
7) podejmowanie decyzji w sprawach wynikających z naruszenia obowiązków członków Stowarzyszenia;
8) utrzymywanie bieżących kontaktów z Parafią.
Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

§ 50.

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. Zabronione jest:
1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, szczególnie jeśli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
4) zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 51.

1. Do realizacji zadań statutowo-programowych Stowarzyszenie pozyskuje fundusze i inne składniki majątkowe z tytułu:
1) składek statutowych;
2) wpływów z działalności statutowej i gospodarczej;
3) akcji zbiórkowych oraz dobrowolnych świadczeń osób wspierających;
4) dotacji i subwencji;
5) darowizn, zapisów i poleceń.
2. Cały dochód Stowarzyszenia (nadwyżka przychodów nad kosztami) przeznaczany jest na działalność statutową pożytku publicznego i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 52.

Wszelkie dokumenty wiążące Stowarzyszenie pod względem finansowym i majątkowym oraz dokumenty rozliczeniowe są podpisywane jak w § 39.

 

ROZDZIAŁ VI
Zmiany statutu i rozwiązywanie się Stowarzyszenia

§ 53.

Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym na podstawie uchwały Walnego Zebrania, powziętej większością 2/3 głosów obecnych osób uprawnionych do głosowania z zastrzeżeniem § 29.

§ 54.

1. Rozwiązanie się Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej 2/3 liczby osób uprawnionych do głosowania.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zebranie nie wyznaczy innych likwidatorów.
3. O przeznaczeniu majątku pozostałego po przeprowadzeniu likwidacji Stowarzyszenia decyduje Walne Zebranie. W przypadku niepodjęcia przez Walne Zebranie uchwały o przeznaczeniu majątku – majątek Stowarzyszenia przechodzi na własność Archidiecezji Katowickiej Kościoła Rzymsko-Katolickiego.